تبلیغات
امین کرمانشاه - مطالب بهمن 1390
یکشنبه 30 بهمن 1390

بنام هستی بخش

   نوشته شده توسط: امین كرمانشاه    

انتخاب برتر:  مهندس بیگ زاده

انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی  ازآن جهت مهم است که به سرنوشت ماوفرزندانمان گره خورده وجزء لاینفک زندگیمان لااقل

درقرن اخیربه حساب می آید وگریزی ازآن نیست.انتخابات ادوارگذشته همه ی مارابه بطن سیاسیون برده وکم وبیش به اندازه یک کاندیدای مجلس حق اظهارنظررابرای خود محفوظ میدانیم وهردوره درصد خطای ما را درانتخاب برترکاهش میدهد. چنانچه دردوانتخاب گذشته اوج دانایی خود را به اثبات رسانیده وبرای اهل خرد سرمشق شدیم وبا فرستادن نماینده ای ازجنس مردم که به لحاظ معرفت ودانایی زبانزد است وحتی نمایندگان سایردیاررامبهوت کرد ه ودردل وزبان به اوومردمی که اورابه مجلس فرستادند احسنت گفتند.براستی که دکتر فلاحت پیشه خدمتگزاریش ازسرصدق وصفاوعشق به مردم است .تزویروریا در وجودش جایی ندارد هرآنچه که هست همان است. او وکالتش راهماهنگ باشرایط جامعه وفق داد و روانشناختی و واکاوی اوازقوانین و کنش وتبحر پیش برنده اش همراه با هرس قوانین زاید ودست وپاگیرکه برخاسته ازنبوغ وعلمش بود راه طویل را کوتاه  ودرمواجهه با دولتمردان شالوده هرمطالبه ای هرچند پیچیده راهموارساخت.اویکی ازچهره های شاخص دانشگاهی واستاد برتربزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور(دانشگاه علامه ) تهران وفرزند بی ادعای این مرزوبوم نخبه پروراست. که باانرژی وصف ناپذیروشبانه روزبه خدمتگزاری مشغول است.اودرطول دودوره نمایندگی مطالباتش رابرمحوریت خواست مردم سامان داد وکارنامه درخشانی ازخود بجای گذاشت که افتخارش نصیب مردم فهیم حوزه انتخابیه اش گردید.  .یک روزکه بنده همراه ایشان  درجاده بودم وقصد پروازبه تهران داشت خانواده اش زنگ زدند که عازم مشهد مقدس هستند ومیخواهنداوراببینندو خداحافظی کنند میان راه برگشتیم ودرمنطقه ماهیدشت خداحفظی کردند دکترگریه میکرد.علت را جویا شدم گفت شرمنده خانواده ام هستم که حدود چهارماه است  نتوانسته ام  نیم ساعت درکنارشان باشم براستی تاکنون به این فکرکرده ایم که فلاحت پیشه بدنبال چیست؟ علت فریاد بلندش درمجلس نداشتن لقمه درگلوست. به لحاظ نفوذ بالایش که توانست ولی هیچ طرفی نبست تاخوارشود.وعلت توفیقش صداقت ساده زیستی واقعی وپاکیش بود که خود را زبون دنیای بی ارزش نکرد.که فرزند خاک بودن برازنده اوست.اوآسایش خود راگرفت تاجوانانی بتوانند درکارخانه کاشی کاژه-کارخانه تایرکرد-کارخانه الیاف مصنوعی-کارخانه خمیر مواداولیه وپتروشیمی – کارخانه شیشه-تسریع درکارکارخانه سیمان سامان ودرآینده منطقه ویژه بی نظیر تجاری اسلام آباد  که آماده واگذاریست -کارخانه خودروسازی وراه آهن غرب کشورو....مشغول بکارشوند تبدیلات بخش به شهروشهربه شهرستان درحوزه خود از دیگرکارهای طاقت فرسا وقت گیر وزمانبراوست درحوزه راه وترابری خدمات شایانی درمناطق راه روستایی وبخشهابه انجام رسانده درحوزه بهداشت ودرمان بزرگترین ومجهزترین بیمارستان امام خمینی (ره) دردست ساخت است امتیاز دانشکده فنی مهندسی رازی دراسلام آباد پیام نوردالاهو واستقلال وتوسعه دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد وساخت سایت جدید آن ازکارهای طاقت فرسای او بحساب می آید. درخاطراتش است روزی خانمی به ایشان مراجعه کردوگفت آقای دکترلطفا مرادرکارخانه کاشی کاژه خودت بعنوان منشی استخدام کن درجواب ایشان گفت من نمی توانم شمارااستخدام کنم ولی نامه ای رسمی با آرم مجلس ومهروامضای خودم به مدیرعامل کارخانه آقای اسماعیلی می نویسم که من اگر هرگونه سهمی درآن کارخانه دارم به شما واگذارشود.آن خانم پذیرفتند که سهامداری من درکارخانه کاشی کاژه شایعه ای بیش نبوده است. اوهربارکه درانتخابات پیروزشد برسرمزارشهدای گلگون کفن رفت وبا آنان عهد بست که ازراهشان تخطی نکند وچه زیبا به عهدش وفاکرد ونقشش راخوب ایفانمود تا نشان دهد دردیار آریایی های اصیل باالهام گرفتن ازاسلام عزیزهمواره مردانی ظهورمیکنند که فارغ ازهرگونه منفعت طلبی دغدغه همنوعان درسرمی پرورانند وحاضرهستند خودرا وقف مردم نجیب وقدرشناس آن دیار بکنند. .با توجه به قدرت نفوذ بالای ایشان درسطح مدیریت کلان خود وهیچکدام ازبستگان درجه 1و2و3و.....نسبی وسببی تاکنون هیچ فعالیت اقتصادی رانتی و ویژه خواری  نداشته اند.که مطمنا اگرداشتند تیتر روزنامه ها میشد. اگرمستندی دراین خصوص وجود دارد ارایه شود تاکذب  اظهارات نگارنده مشخص شود. قطعا تاریخ وآیندگان درخصوص این نماینده توانا که به لحاظ ذکاوت شهرت جهانی پیدا کرده است قضاوت خوبی خواهند داشت.ازآنجایی که همشهریهای عزیزواقف هستند که کاریک نماینده قانونگذاری است بااین حال طبق آمارومستندات بیش از60درصد وقت وانرژی ایشان صرف حل مشکلات مردم حوزه انتخابیه میشودهمچنین ازمجموع 100درصدمراجعه کنندگان کل استان کرمانشاه به تهران برای حل مشکلات اداری ودیگرمشکلات جانبی بیش از90درصدشان به دفترکارایشان مراجعه که ثبت مشخصاتشان گواه این مدعاست. اوحتی حرکت کند قطارکلان شهرباعظمت استان کرمانشاه راسرعت بخشیده ونیم نگاهی به کل استان داشته اند .به روایت اهل علم وسیاست وکارشناسان فلاحت پیشه جزء30درصدازکل نمایندگان تاثیرگذارمجلس بحساب می آید. درحوزه سیاست خارجی مجلس همین بس که ریاست بین المجالس بیش از100کشورجهان دراختیاراوست.وامیدوار هستیم که همواره درآینده دراین منطقه شاهد رویش نخبگان سیاسی همچون دکتر صفریها ودکتر فلاحت پیشه ها باشیم. فلاحت پیشه بعنوان یک نخبه سیاسی ونگین نمایندگان متعلق به گروه ودسته خاصی نیست اوافتخارغرب کشور وخاصه متعلق به کل حوزه انتخابیه اش است .که بادانایی وصف ناپذیرهمه معادلات ومحاسبات رابهم ریختند واو را انتخاب کردند که البته اواین افتخاررامدیون تک تک افراد حوزه انتخابیه خود میداند. اوبدنبال ارتقاءمنطقه غرب درراستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.باور کنید اگربسان فلاحت پیشه درحوزه های انتخابیه اصفهان وتبریزکه نمایندگانشان همیشه بیش ازسهم خود برای دیارشان امتیاز می گیرند. پیداکنند تندیس اوراازطلا بردروازه شهرشان نصب می کنند .اودر مدت این8سال آنقدربرای حوزه انتخابیه اش امتیاز کسب نمود که درطول تاریخ بی سابقه بوده است.بیاییم درروزانتخاب همچنان برترین راانتخاب کنیم ودرحال حاضرکه یکی ازبهترین فرزندان این مرزوبوم باشوق وصف ناپذیرهمت به خدمت بی تکلف گذاشته ووجود باارزش خود را وقف حوزه انتخابیه اش نموده  یاریش کنیم وراستی ودرستی ونیک اندیشی رابه مسلخ نبریم واورا قربانی تعصبات بی جا نکنیم واجازه دهیم که درستی راهش رابپیماید وهمسفربااووخواسته های اوکه همان اراده ی ماست همسوشویم تاخدای ناکرده باتامل آیندگان که قطعاازماتیزبین ترخواهند بود درمورد خود سرافکنده نباشیم والسلام.واینک سخنی بابعضی از حوزه های انتخابیه دیگر استان که متاسفانه قافیه را باخته وبحران ومعضلات توسعه نیافتگی استان ناشی از حس ناسیونالیستی وقبیله گرایی ناصواب این حوزه ها درفرستادن نمایندگانی ناکارآمد ونالایق وبستن راه برافراد لایق وتکنوکرات که پتانسیل بالایی دراداره اموردارند ومیتوانند لایحه های برای عمران وآبادانی استان به تصویب برسانند. اصفهانیها درماراتن امتیازگیری ازدولت نمایندگان کاردان به مجلس میفرستند استان مادرمسابقه قوم وقبیله گرایی درصددپیشی گرفتن ازیکدیگرهستندکه این نادانسته بزرگترین خیانت به خود به نسل وجایی که درآن حیات داریم است انتظارمی رود که در این فرصت کم باشکستن قول وقرارهای عوام فریبانه وبه دور ازتعصبات باطل قوم وقبیله گرایی  وبامشورت باافراد آگاه نباید به فریاد ((واخدمتای))این منفعت طلبان شهرت طلب بی هنر که جزء فریبکاری متاعی در چنته ندارند وعشق منزلت وجایگاه وتسخیر کرسی مجلس رابرنابودی خواسته های بحق مردم ترجیح و  سودای قدرت طلبی وناصواب درسردارند اعتنا کنند .لااقل کندی حرکت ماشین توسعه وپیشرفت وعقب ماندگی هفتمین کلانشهرباعظمت  کشور این را به ما فهمانده است که دیگر مرتکب این اشتباهات وگناهان  نابخشودنی نشویم . ودرآخر اینکه خداوند سرنوشت هیچ قومی را...........       


شنبه 29 بهمن 1390

آیا هاشمی قبل از انقلاب ثروتمند بوده است؟

   نوشته شده توسط: امین كرمانشاه    نوع مطلب :مقالات ،

سایت اصولگرای «بولتن‌نیوز» در تاریخ ۲۴ بهمن گزارشی با عنوان «آیا خاندان هاشمی قبل از انقلاب ثروتمند بودند؟» منتشر کرده است. بولتن‌نیوز در این گزارش به بررسی کمّ و کیف سخنان اطرافیان و گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی پیرامون دارایی‌های وی قبل و پس از انقلاب اسلامی پرداخته است.در بخشی از این گزارش آمده است:


ادامه مطلب

مهندس سید فرزاد افضلی؛ بزرگ ظایفه شاه ابراهیمی(اهل حق ساکن کرند و اطراف) رسما اعلام حمایت خود را از دکتر حشمت الله فلاحت پیشه اعلام نمود. این اتفاق مهم که دیشب روی داد، بلافاصله در سطحی گسترده میان مردم اهل حق پخش شده و موجب تبریک گسترده این مردم نجیب و قدرشناس به همدیگر گردید.
http://www.loor.ir/photo/85mplq99a46ahle_hagh88.jpg http://aftabnews.ir/images/docs/000097/n00097809-b.jpg
لازم به ذکر است که جناب سید فرزاد افضلی و دیگر سادات این خاندان بزرگوار، به همراه توده مردم شاه ابراهیمی، در دوره گذشته نیز با لطف و حمایت خود، موجبات پیروزی دکتر فلاحت پیشه (با اختلاف رأی 15 قاطع هزارنفری) را فراهم نمودند.
منبع: اندیشه اسلام آباد(به نقل از وبلاگ دکتر فلاحت پیشه)اخیرا مرتضی آقاتهرانی در یكی از جلسات انتخاباتی خود روایتی از نقش آفرینی خود در خصوص ارتباط آیت‌الله مصباح و كابینه تشریح كرد كه بسیار شنیدنی است. وی كه بعد از آیت‌الله حائری شیرازی به عنوان استاد اخلاق كابینه انتخاب شده بود گاهی برای تدریس اخلاق به كابینه می‌رفت و از این طریق روابط خوبی با رئیس دولت و اعضای كابینه‌اش داشت.

بر اساس آنچه آقاتهرانی گفت معمولا او روزهای یك‌شنبه نزد آیت‌الله مصباح می‌رفت تا مطالبی كه قرار بود روز بعدش در دولت ارائه كند را تایپ شده ارائه دهد‌ تا اگر آیت‌الله مصباح نقدی به مطالب داشت آن را اصلاح كند.

وی در ادامه به بخشنامه جنجالی دولت درباره مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها اشاره كرد و گفت كه آیت‌الله مصباح مخالف این اقدام دولت بود و به این خاطر از آقاتهرانی خواست تا احمدی‌نژاد را از نظر منفی وی مطلع سازد. براساس گفته‌های آقاتهرانی، احمدی‌نژاد پس از اطلاع درباره رای آیت‌الله مصباح در این زمینه قول داد كه این بخشنامه را امضا نكند‌ اما ظاهرا رئیس‌جمهور بعد از رفتن آقاتهرانی نظرش را تغییر داده و این بخشنامه را امضا می‌كند.

آقاتهرانی در ادامه گفت: پس از این بخشنامه، آیت‌الله مصباح من را خواستند و فرمودند مگر من به شما نگفتم موضوع را به رئیس جمهور بگویید و من گفتم که به ایشان گفته‌ام که ایشان به فکر رفتند و فوق‌العاده ناراحت شدند‌. پس از این حادثه آیت‌الله مصباح، آقاتهرانی را مامور می‌كند تا برود و مجدد با احمدی‌نژاد مذاكره كند. آقاتهرانی نیز قبول می‌كند اما شرط می‌گذارد كه آیت‌الله مصباح فرد دیگری نیز با او روانه دولت كند كه در نهایت سقای بی‌ریا همراه آقاتهرانی نزد احمدی‌نژاد می‌رود.

هر چند آقاتهرانی به نتیجه این مذاكرات اشاره‌ای نكرد اما مبرهن است كه نباید نتایج مذاكرات مثبت باشد.

بعد از مخالفت‌های شدید حوزه علمیه قم و دیگر مراجع تقلید، دولت مجبور شد بخشنامه مجوز حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را لغو كند‌ اما این روابط هیچ گاه بهبود نیافت.

منبع: آفتاب


چهارشنبه 26 بهمن 1390

هشدار به آقای حمید صیدمحمدی

   نوشته شده توسط: امین كرمانشاه    نوع مطلب :انتخابات ،اخباراستان ،

یاداشتی از هواداران دکتر فلاحت پیشه

نمی دانم این انتخابات چه آفتی را به جان برخی ها می اندازد که با نزدیک شدن موسم آن، حتی انسانیت و ادب را هم فراموش میکنند؟!

متأسفانه این روزها تعدادی وبلاگ قارچی از زمین سر بیرون آورده و به نام طرفداری از آقای صیدمحمدی، از هرگونه هتاکی دریغ نمیکنند. البته ما با شناختی که از حمید خان صیدمحمدی داریم، مطمئنیم این رفتارهای نابخردانه با ایشان نسبتی ندارد اما از طرفی هم توقع داریم که ایشان تکلیف خود را به این جریان مشکوک روشن نمایند.

از جناب صیدمحمدی عزیز و طراح انتخاباتی ایشان آقای داریوش کیانی، برای آخرین بار درخواست مینماییم چنانچه از این وبلاگ نویسان شناختی دارند، آنها را تأدیب و ازخود دور نمایند. ضمن آنکه از مسوولین امر و خصوصا شعبه رسیدگی به جرایم انتخاباتی هم خواهان نظارت جدی تری هستیم.

انشالله که همین هشدار موجب بیداری برخی آقایان گردد که تنها مانع همشهریان اسلام آبادی تا به امروز، توصیه های موکد نماینده محبوب ایشان؛ آقای دکتر فلاحت پیشه و همچنین اتکا به آموزه های قرآنیمان بوده که "که خداوند صابرین را دوست دارد"

اگر در این خانه کس است ...


چهارشنبه 26 بهمن 1390

هفته ای پر بارش در پیش روی استان کرمانشاه

   نوشته شده توسط: امین كرمانشاه    نوع مطلب :اخباراستان ،

هواشناسی استان پیش بینی كرد:

برف و باران از عصر امروز تا دوشنبه آینده استان كرمانشاه را فرا می گیرد

كرمانشاه - اداره كل هواشناسی استان كرمانشاه روز چهارشنبه در اطلاعیه ای از ورود سامانه ای بارش به استان از امروز و موجی از بارش برف و باران توام با وزش باد تا روز دوشنبه هفته آینده در جو استان خبر داد.

1390/11/26 - 16:09

به گزارش ایرنا، براساس این اطلاعیه، موج اول بارشها از امروز تا روز شنبه آغاز می شود كه باعث وزش باد و بارش برف و باران در استان خواهد شد.

پیش بینی می شود شدت بارشها بیشتر در نواحی كوهستانی و شمال استان باشد و بیشتر بصورت برف حادث شود كه كندی در تردد در جاده ها و گردنه های برفگیر استان و نیز احتمال آبگرفتگی معابر از دیگر تبعات این بارشها باشد.

در این اطلاعیه آمده است: با كاهش توان این سامانه از بعدازظهر روز شنبه هفته آینده، تا اواخر روز دوشنبه شاهد موج دوم بارشها در استان خواهیم بود كه از موج اول فعال تر بوده و بارش برف در نواحی بیشتری از استان را در بر خواهد گرفت


فرارو- حامیان دولت بر خلاف پیش‌بینی‌های مرسوم کارشناسان، چراغ‌های خود را روشن کردند و چشم فعالان سیاسی به جبهه «توحید و عدالت» که گفته می‌شود از طلاب و دانشجویان حامی دولت تشکیل می‌شود، روشن شد.


 همایش 4500 نفره مشاوران جوان احمدی‌نژاد قرار است در تالار همایش‌های وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران برگزار شود و روزنامه رسمی دولت ایران هم، خبر از ظهور جبهه حامیان دولت تحت عنوان «توحید و عدالت» می‌دهد.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، که علاقه خاصی به اغراق و القا شکست در فرایند وحدت اصولگرایان دارد؛ گفتگویی با دبیر این جبهه حامی دولت انجام داده است. ساقیان در این گفتگو با بیان اینکه آنها تا 25 بهمن لیست 30 نفره خود در تهران را ارائه خواهند داد گفته است که ما وابستگی به دولت نداریم، چرا که دولت قصد ورود به انتخابات را ندارد گرچه ما اعلام کرده‌­ایم که حامی دولت هستیم.

دکتر حشمت الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با خبرنگار فرارو و در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد علی رغم پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد دولتی‌ها چراغ‌های خود را روشن کرده‌اند، گفت: «اینکه دولت حامیانی داشته باشد در انتخابات مشارکت کنند امری طبیعی است و در دنیا هم همین طور است که دولت ها حامیانی دارند و از افراد حزبی سیاسی دولت حمایت می کنند. از این رو در انتخابات مجلس هم حامیان دولت در انتخابات شرکت خواهند کرد و این مساله طبیعی است.»

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس ادامه داد: «اینکه از امکانات دولتی استفاده شود خلاف قانون است و انتظاری که وجود دارد این است که از حضور تحت هر عنوانی اعم از حامیان دولت و غیره باید استقبال کرد. اینکه حامیان دولت در انتخابات مجلس شرکت بکنند کار خلافی نیست، بلکه این نادرست است که حامیان دولت از امکانات بیت المال استفاده بکنند.»

عضو کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس، افزود: «مردم و مسئولان باید مواظب باشند که از امکانات و پول دولتی در انتخابات استفاده نشود و همه تلاش کنند که انتخابات با مشارکت بالایی برگزار شود.»

فلاحت پیشه در پایان گفت: «من معتقدم در مورد این مسائل باید با اغماض صحبت کرد. با نزدیک شدن به انتخابات احزاب و فعالان سیاسی فعالیت خود را گسترش داده و لیست‌ها به صورت طبیعی شکل خواهند گرفت و باید در مورد اینکه نامزد‌ها و جریان‌های سیاسی چگونه عمل می‌کنند، مراقبت‌های لازم صورت بگیرد.»


خبرگزاری فارس: انتخابات در حوزه سنقر و کلیایی به صورت رایانه‌ای انجام می‌شود

هومان بهرامی در گفت‌وگو با خبر‌نگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد: با 1500 شعبه اخذ رأی در استان کرمانشاه‌، آماده برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند هستیم.

وی با اشاره به تعداد شعب اخذ رأی در شهرستان‌های تابع استان ادامه داد: از این تعداد شعب اخذ رأی، 568 شعبه در کرمانشاه، 104 شعبه در اسلام‌آباد غرب، 49 شعبه در دالاهو، 68 شعبه در پاوه، 48 شعبه در ثلاث ‌و بابا‌جانی‌، 69 شعبه در جوانرود خواهد بود.

جانشین رئیس ستاد انتخاباتی استان کرمانشاه اضافه کرد: 53 شعبه در روانسر‌‌، 36 شعبه در قصر‌شیرین، 73 شعبه در سرپل‌ذهاب، 80 شعبه در گیلانغرب‌، 75 شعبه درکنگاور‌، 84 شعبه درصحنه و 89 شعبه در شهرستان هرسین مستقر است.

وی یادآور شد: 94 شعبه اخذ رأی در سنقر کلیایی مستقر خواهد بود که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان به صورت صددرصد رایانه‌ای برگزار می‌شود.


در روز های اخیر، اخبار بسیار میمونی از عزتمندی و فهم مردم فهیم اسلام آباد به گوش میرسد. جلسات متعدد افواج مردم آگاه اسلام آباد که غریو آن حتی بیشتر از دو دوره گذشته بوده و باید آن را "شعر شعور" مردم اسلام آباد دانست.
پس از جلسه گسترده و صمیمانه مردم چغاکبود با آقای دکتر فلاحت پیشه که همه را غافلگیر نمود، نشست های مردم زنگنه و بزرگان کندهر،حمایت نخبگان شیان و جلسه ایل قوچه ای(از ایلات اصلی خالدی) با فرزند لایق اسلام اباد، اکنون برخی از بدخواهان را کاملا وامانده کرده است.

*هرگز اجازه نمیدهم که بار دیگر، سر جوانان اسلام ابادی را با یان گونه برچسب ها و دسته بندی ها ببرند
*اگر کسی در روی شما هم به فلاحت پیشه حرف زد، من او را همین الان حلال میکنم و شما هم فقط به او لبخند بزنید

http://img.irna.ir/1389/13891117/30225900/30225900-956730.jpg
اولین نشست از این سلسله نشست های حمایتی، جلسه هم اندیشی با مردم چغاکبود بود که از دو جهت اهمیت داشت؛ اولا: چغاکبود بیشترین آراء را در میان تمام روستاهای حوزه های انتخابیه اسلام آباد و دالاهو دارا میباشد و پس از آن به ترتیب، روستاهای کندهر، چنگور و برف آباد قرار دارند. ثانیا: در دوره گذشته، چغاکبود یک دست ترین آراء را در کل حوزه انتخابیه به صندوق ریخته بود، آن هم به نام حشمت الله فلاحت پیشه(که از حدود 1600 رأی این روستا فقط 4 رأی به نام فلاحت پیشه نبود به گونه ای که همگان چغاکبود را قلب حامیان دکتر فلاحت پیشه میدانستند) و جالب انکه در روزهای اخیر و  براساس برخی اخبار جهت دار، از حضور کاندیداهایی خاص در چغاکبود و بیعت مردم این روستا  با آنان خبر داده شده بود.
نشست حمایتی مردم چغاکبود که در محل ستاد انتخاباتی دکتر فلاحت پیشه برگزار گردید، به حدی با استقبال گسترده مردم این روستای بزرگ و فهیم روبرو گردید که سیل جمعیت تا داخل خیابان نیز امتداد داشت و خصوصا چند نفری که در برخی وبلاگ ها نام برده شده و گفته میشد با کاندیدایی دیگر همسو گشته اند؛ در صف اول جمعیت حاضر بودند.
دکتر فلاحت پیشه در جمع صمیمی فوق، با انتقاد از تمام کسانی که سعی میکنند با گروه گرایی و ایل گرایی، مردم این حوزه را درتقابل با همدیگر قرار دهند، از برخی نفاق های ایجاد شده در اسلام آباد در طی دو دهه گذشته گفت که چگونه برای تک تک نخبگان این شهر به نام "چپی" و "راستی" پرونده درست کردند و شایستگان اسلام آبادی را در درجه اول با دست خودشان حذف کردند و امروز نیز میخواهند همان تجربه را به نام "سیاسیاه و خالدی" ، "کلهر و زنگنه" ، "شیعه و اهل حق" و ... تکرار کنند و در ادامه، با قدرت تمام اعلام کرد که "هرگز اجازه نمیدهم که بار دیگر، سر جوانان اسلام ابادی را با یان گونه برچسب ها و دسته بندی ها ببرند ، حتی اگر لازم باشد که فلاحت پیشه قربانی این راه گردد"
دکتر فلاحت پیشه همچنین مصرانه درخواست نمود که اگر کسی به ایل گرایی دامن زد، مردم چغاکبود مطلقا راه آنان را نروند که به زودی این انتخابات هم میگذرد و شرمندگی آن برای برخی خواهد ماند. ایشان همچنین درخواست نمود که اگر کسی در روی شما هم به فلاحت پیشه حرف زد، من او را همین الان حلال میکنم و شما هم فقط به او لبخند بزنید.
نشست هم اندیشی با مردم چغاکبود، با اعلام حمایت های قاطع نمایندگان حاضرین از دکتر فلاحت پیشه خاتمه یافت.

منبع: اسلام آباد امروز


خبرگزاری فارس:استاندار کرمانشاه گفت: با آغاز عملیات اجرایی راه آهن کرمانشاه ـ خسروی در 2 ماه گذشته 33 کیلومتر کار و فعالیت در اجرای آن صورت گرفته است که این موضوع نوید بخش فعالیت خوب این پروژه مهم است.

خبرگزاری فارس: اجرای33 کیلومتر کار در طول مسیر راه آهن کرمانشاه - خسروی

به گزارش خبر‌گزاری فارس از کرمانشاه به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه دادوش هاشمی پیش از ظهر دیروز اظهار کرد: این پروژه که جزو مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان است  با سفر رهبری اجرای آن از ترک تشریفات برخوردار شد و با تخصیص اعتبار بالغ بر 700 میلیارد تومان اجرای آن شروع شد که هم اکنون پس از گذشت 2 ماه 33 کیلومتر کار و فعالیت بر روی آن صورت گرفته است.


دوشنبه 24 بهمن 1390

در استان کرمانشاه 69 نفر تأید شده اند

   نوشته شده توسط: امین كرمانشاه    نوع مطلب :انتخابات ،اخباراستان ،

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: تاکنون صلاحیت 69 نفر از داوطلبین نمایندگی مجلس نهم در استان تایید شده است.

هومان بهرامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اعلام این خبر اظهار داشت: داوطلبینی که به نتیجه بررسی صلاحیت ها اعتراض دارند، تا 24 بهمن فرصت دارند اعتراض خود را به شورای نگهبان تحویل دهند و شورای نگهبان نیز ظرف هفت روز به این اعتراض ها رسیدگی می کند، بنابراین احتمال افزایش تعداد داوطلبین تایید صلاحیت شده استان وجود دارد.

بهرامی افزود: لیست نهایی کاندیداهای انتخابات مجلس نهم، سوم اسفند ماه منتشر می شود.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه با بیان اینکه زمان تبلیغات کاندیداها از چهارم اسفند ماه آغاز می شود و تا ساعت هشت صبح روز یازدهم اسفند ادامه دارد، افزود: از کاندیداها می خواهیم تنها در این فرصت و بر اساس قانون به تبلیغات بپردازند.

وی همچنین به کاندیداها توصیه کرد در موعد تبلیغات تنها به معرفی برنامه ها و توانمندیهای خود بپردازند و از تخریب دیگران بپرهیزند.

گفتنی است: در استان کرمانشاه 162 نفر برای نمایندگی مجلس نهم ثبت نام کردند که هشت تن آنان انصراف دادند.


دکتر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی درمورد هفته وحدت و نقش امام در همبستگی مسلمانان به خبرنگارمهر گفت:

http://www.aryanews.com/lct/..%5CUpLoads%5CPicture%5CParliament01%5C6wpr96a.jpg

انقلاب اسلامی در شرایطی در ایران شکل گرفت که مسائل به جا مانده از نقش استعمار انگلیس در ایجاد تفرقه و شکاف بین مذاهب مختلف اسلامی در منطقه موج می‎زد. مرحوم امام بر اساس اصل وحدت مانع انشقاق و تفرقه مردم شدند و توطئه دشمنان را نقش بر آب کردند و با ابتکار هفته وحدت بعد از انقلاب هم بین تمام مذاهب و ادیان رسمی داخل ایران و حتی خارج نوعی وحدت و اتحاد بوجود آوردند.

وی درمورد اینکه چرا دشمنان از شکل گیری امت واحده اسلامی در هراسند هم اذعان داشت: اگر امت واحده اسلامی شکل بگیرد هیچ اجتماعی به اندازه این امت قادر به تأثیر گذاری در معادلات سیاسی جهانی نیست. به همین دلیل دشمنان وحدت شکنی را دنبال می‏کنند. در دنیا هم بعضی از زمامداران کشورهای اسلامی و غیراسلامی با آنان همراه می‏شوند و در وحدت و شکل گیری امت واحده اسلامی کار شکنی می‏کنند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس یادآورشد: در جاهایی که انقلاب شکل می‎گیرد و مردمی است مانند ایران وحدت بیشتری حاصل می‎شود تا در ممالکی که رژیم‎های دیکتاتوری حاکم است.

فلاحت پیشه دلیل ترور برخی از شخصیتهای منادیان وحدت از سوی دشمنان را اینگونه بیان کرد:بخشی از سیاستهای تروریستی که در گذشته و حال در کشور در مورد شهید کردن بزرگان شیعه و سنی دنبال شده از سوی کسانی است که هدفشان شکستن وحدت مسلمین بویژه در مناطق مرزی و اخلال در شکل گیری امت واحده اسلامی است.

وی درمورد وظیفه سیاستمداران و رهبران کشورهای اسلامی در تحکیم و گسترش وحدت هم یادآورشد: اکنون باشرایطی که پیش آمده مردم مسلمان منطقه از هر مذهبی در راستای حاکم شدن برسرنوشت سیاسی خود رفتارهای سیاسی خود را سامان می‎دهند. دین مبین اسلام بیشترین احکام را در مورد اصول اساسی انسانی و حتی سیاسی دارد و بر اساس همین اصول اگر مسلمانان رفتارهای سیاسی خود را سامان دهند امکان رسیدن به اهداف رهایی بخشی خود را فراهم می‏کنند و تفرقه و شکاف در میانشان کاهش می‏یابد.

منبع: وبلاگ دکتر فلاحت پیشه


دوشنبه 24 بهمن 1390

ماجرای جادوگر و موشک/ کاریکاتور

   نوشته شده توسط: امین كرمانشاه    نوع مطلب :اخبارورزشی ،


در راهپیمایی 22 بهمن اسلام آباد غرب و علیرغم عدم سازماندهی ستاد دکتر فلاحت پیشه، همشهریان عزتمند اسلام آبادی به محض مشاهده ایشان، به دورشان حلقه زده و ایشان را درجریان راهپیمایی همراهی کردند.
http://ipe9.com/paper_pic/44528.jpg
لازم به ذکر است که دکتر فلاحت پیشه در ابتدا همراه با چند نفر از همراهان راه افتادند اما بلافاصله بالغ بر 500 نفر به دور ایشان حلقه زده و ایشان را همراهی نمودند.

این جمعیت  در طول مسیر  لحظه به لحظه افزایش یافته و به جمعیت چند هزار نفره تبدیل گردید. به گونه ای که به شهادت تمام ناظرین، بیش از 3 هزار نفر از مردم شریف اسلام آباد در مسیر برگشت تا محل ستاد انتخاباتی، جناب دکتر فلاحت پیشه را همراهی نمودند.

منبع: اسلام آباد امروز


یکشنبه 23 بهمن 1390

اسامی نامزدهای حوزه اسلام آباد

   نوشته شده توسط: امین كرمانشاه    نوع مطلب :انتخابات ،اخباراستان ،

اندیشه اسلام آباد: بر اساس آخرین اخبار دریافتی این سامانه خبری_تحلیلی، در حوزه اسلام آباد و دالاهو، فقط علی جلیلیان و احد رضایی و صفدر منوچهری توانستند احراز صلاحیت شده و همراه با 8 نامزد قبلی، 10 کاندیدای نهایی انتخابات این حوزه را تشکیل دهند.
  http://falahatpisheh.parliran.ir/uploads/92_32_2.jpg http://s1.picofile.com/file/7248393117/xxx.jpg http://dc312.4shared.com/img/q7UH-L3p/s3/2222.jpg http://dc509.4shared.com/img/OGxe9HYp/s3/0.17878599893948233/2__1_.jpg http://www.dadgostari-kurdistan.ir/Portals/0/News/javhari1.jpg

10 نامزد نهایی حوزه اسلام آباد به شرح ذیل است:

1-حشمت الله فلاحت پیشه 2-جبار شرفی 3-عبدالرضا رستمی 4-حمید صیدمحمدی 5-اکبر جوهری 6-جهانبخش رستمی 7-امیر فرخی 8-علیمحمد آزادی 9-احد رضایی 10_علی جلیلیان 11-صفدر منوچهری


یکشنبه 23 بهمن 1390

اسامی نامزدهای حوزه اورامانات

   نوشته شده توسط: امین كرمانشاه    نوع مطلب :انتخابات ،اخباراستان ،

بنا به اخبار رسیده به پایگاه خبری تحلیلی استان پنجم دکتر نعمت منوچهری و هیوا ویسی از ادامه رقابت نهم مجلس در حوزه اورامانات باز ماندند.

http://www.bamo.ir/main/images/stories/paveh.jpg

لازم به ذکر است مطابق آخرین اطلاعات رسیده به استان پنجم تایید شدگان حوزه اورامانات عبارتند از : حاج سید فتح الله حسینی - شهاب نادری - دکتر نظیف محمدی - سعدی رحمانزاده - محمد عزیز محمدی


یکشنبه 23 بهمن 1390

نامزدهای تأیید شده در حوزه گیلانغرب

   نوشته شده توسط: امین كرمانشاه    نوع مطلب :انتخابات ،اخباراستان ،

اسامی ده تائید صلاحیت شده نهایی شورای نگهبان:

۱-علی مرادی

۲-فتح الله حسینی

۳-کاوه شیرزادیان

۴-محمد رسول محنت فر

۵-علیمیر کرمی

۶-لطف الله پرندین

۷-بهرام تیموری

۸-فرهادتجری

۹-اله داد شبابی

۱۰-مراد عزیزی

نقل از اخبار سرپل ذهاب


امشب در ساعت 21 ، علاقمندان به دکتر فلاحت پیشه همسو با ملت ایران، در محل ستاد مردمی ایشان بانگ الله اکبر سر دادند.
http://mohammadrezaabbasloo.persiangig.com/heydary_55.jpg
قریب به 600 نفر از علاقمندان و حامیان دکتر فلاحت پیشه که امشب در محل ستاد مردمی ایشان حضور داشتند، همصدا با آحاد ایرانیان، به بیرون از ستاد مردمی آمده و به مناسبت سالروز پیروزی قیام مردمی ملت ایران، در پیاده رو و خیابان بانگ الله اکبر سردادند.

لازم به ذکر است که این ستاد مردمی، هرشب از ساعت 8 شب به بعد، پذیرای خیل علاقمندان دکتر فلاحت پیشه است که برای اعلام حمایت و همفکری، حضور به هم میرسانند
.

ضمنا فردا صبح در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، نماینده اسلام آباد و دالاهو همگام با علاقمندان ایشان و همراه با همشهریان فهیم، حضور خواهند یافت.

منبع: وبلاگ دکتر فلاحت پیشه


اسلام آباد غرب قطب دوم توسعه استان کرمانشاه

برای توسعه هر استانی ، توجه به همه قابلیت ها و " مناطق " باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد به نوعی که بین نقاط مختلف آن بر اساس قابلیتهای انسانی و طبیعی به شکلی متوازن " تعادل " برقرار گردد . ایجاد تعادل منطقه ای با در نظر گرفتن پتانسیل ها و زیرساخت های هر منطقه در مقوله ای به نام " آمایش سرزمین " تعریف شده که برای تحقق آن ، مطالعه همه جانبه و توجه فراگیر به آن امری اجتناب ناپذیر است . مشکل اساسی در توسعه استان کرمانشاه آن است که تعادلی بین همه مناطق استان مشهود نبوده و حالت تک قطبی توسعه باعث شده تا همه امکانات به مرکز استان سرازیر گردد امری که موجب کوتوله ماندن سایر مناطق استان شده و تبعات ناخوشایندی را در پی داشته است ، رشد بی قواره شهر کرمانشاه ، مهاجرت از روستا به شهر ، پیدایش حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی و فرهنگی آن نمونه هایی از این تبعات ناخوشایند است .

سئوالی که در اینجا مطرح می گردد آن است که کدام منطقه از استان کرمانشاه همه شرایط را برای تحقق قطب دوم توسعه استان داراست ؟ واقعیت آن است که هر کدام از مناطق استان کرمانشاه دارای قابلیت های خاصی است منطقه اورامانات با ویژگی های طبیعی منحصر به فرد خود و قابلیت های گردشگری آن ، قصرشیرین و گیلانغرب با زیرساخت های بازرگانی و تجاری اش و شرق استان با برخورداری از زمینه های استقرار صنایع تبدیلی هر کدام به نوعی می توانند قطب دوم توسعه استان باشند اما اسلام آباد غرب کاملترین شرایط را برای تحقق این مهم دارد .

اول :  ارتفاع مناسب 1335متری این شهر از سطح دریا بربستری از دشت های حاصلخیز در میان رشته کوههای زاگرس ، پتانسیل خوبی را برای بهره برداری زراعی به این شهرستان داده است . بارش متوسط 450 میلیمتری متاثر از سیکلون های غربی و موقعیت توپوگرافیک این شهرستان سبب شده که منابع غنی و سرشار آب در لایه های زیرزمینی و همچنین حوزه های سطحی آن وجود داشته باشد . در هیچ جای این شهرستان زمین بایر و لم یزرع  پیدا نمی شود و امکانات توسعه کشاورزی مکانیزه در همه جای آن مهیاست .

دوم : اهمیت استراتژیک و موقعیت جغرافیایی این منطقه نیز قابلیت نهفته ای است که شاید بتوان حلقه مفقوده توسعه این شهرستان را در این مهم جستجو کرد . اسلام آباد از دیرباز در مسیر شاهراه اصلی جاده ابریشم قرار داشته است در دوره ساسانیان شهرهای همدان کرمانشاه و تیسفون شهرهای شاخص مسیر جاده ابریشم بودند که شهر تیسفون مرکز تلاقی تمدن های ایران و رومی و سامی ( اعراب ) بوده است . اسلام آباد به عنوان نزدیکترین کانون انسانی به تیسفون نقش مهمی در مبادله فرهنگی این مناطق ایفا نموده و از این حیث مورد توجه حکمرانان و قدرت های آن زمان قرار گرفته است . اهمیت این شاهراه مواصلاتی هنوز هم موقعیت ویژه ای را به اسلام آباد داده چرا که علاوه بر جاده ارتباطی عتبات که از این شهرستان می گذرد نقطه اتصال جنوب کشور ( خوزستان ) به شمال غربی ( آذربایجان ) نیز شهرستان اسلام آباد غرب است .

سوم :  موقعیت فرهنگی و اجتماعی این شهر به عنوان خاستگاه  ایلات و عشایر بزرگی همچون ایل کلهر و نقشی که در حوادث تاریخی  خصوصا تاریخ معاصر ایران داشته مورد توجه ایرانشناسان و مورخین است و از این حیث نمی توان جایگاه این شهرستان را در مسائل استان کرمانشاهان نادیده گرفت . اسلام آباد دومین شهر بزرگ استان است ، کانون جمعیتی فعال این شهرستان به همراه برخورداری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص شرایطی برای این شهرستان فراهم نموده تا بتواند پا به پای مرکز استان رقابت نماید، ضمن این که بیشترین جمعیت روستایی استان در حوزه این شهرستان پراکنده شده که فاکتور قابل توجهی در مقوله توسعه می باشد .

چهارم : رکن دیگر توسعه هر منطقه ای برخورداری آن منطقه از لابی های قدرت در بحث توسعه است ، در کشور ما به لحاظ ساختار سیاسی آن ، نفوذ افراد در هرم قدرت نقشی تسهیل کننده در فرایند توسعه داشته و می تواند موجبات سرازیر شدن امکانات را به آن منطقه فراهم کند ، اگر روستایی همچون آرادان در استان سمنان در عرض 5 سال آنچنان توسعه پیدا کرده که تبدیل به یک شهرستان می گردد صرفا به واسطه آن است که روستای مذکور زادگاه رئیس دولت می باشد . از این حیث نیز شهرستان اسلام آباد موقعیت منحصر به فردی را در استان دارد . وجود نماینده ای همچون دکتر فلاحت پیشه با قابلیت های خوب و اثرگذاری بالا در ساختار قدرت شاید مهمترین پارامتر در این فرایند باشد که می تواند زمینه های تحقق این مهم را فراهم نماید .

پنجم : اقدامات فلاحت پیشه در دو دور حضور در مجلس شورای اسلامی گویای آن است که وی به صورت بطئی و آرام به دنبال تحقق این موضوع بوده است . این که چنین فکری زائیده افکار شخص نماینده است یا وی با مشاوره گرفتن از متخصصان امر به چنین نتیجه ای رسیده است دقیقا مشخص نیست اما رویکرد وی نشان از عزم او برای تحقق قطب دوم استان دارد، برقراری ارتباط موثر با سرمایه گذاران ، تصویب منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد ، تمرکز بر گسترش آموزش عالی در اسلام آباد به منظور تربیت نیروی متخصص همه نشانه های سوق یافتن فکر این نماینده به مقوله توسعه است که دورنمای مناسبی را برای این شهرستان ترسیم می کند .

ششم : اگر در دوره اول نمایندگی دکتر فلاحت پیشه ، همسو نبودن وی با مدیران اجرایی ، دست اندازهایی را برای تحقق این مهم به وجود آورد ، در دوره دوم ، همگرایی مدیران اجرایی استان با ایشان ، روند توسعه اسلام آباد را تسریع نمود به گونه ای که بیشتر اقداماتی که برای زیرساخت های توسعه لازمند در این دوره محقق گردید . به نظر می رسد که در حال حاضرشرایط برای به وجود آمدن قطب دوم توسعه استان نسبتا مهیاست و بعید نیست در آینده ای نزدیک اسلام آباد را در سطح شهرستانی همچون بروجرد در استان لرستان ببینیم .

منبع: صدای کرمانشاه


داستان اولین زیارت امام پس از ورود به ایران بسیار شنیدنی است.
یکی از خدام قدیمی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام می گوید: اولین شب جمعه پس از حضور امام خمینی (ره) در ایران مطلع شدیم حضرت امام خمینی(ره) از طریق حاج سید احمد آقا با یکی از علمای شهرری تماس گرفته و فرموده اند که قصد زیارت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام را دارند.

وی افزود: اواخر شب بود که امام خمینی (ره) همراه حاج سید احمد آقا به حرم مطهر رسیدند و از بازار حضرتی  خودرو پیاده شده و به حرم مطهر وارد شدند.

به محض ورود امام خمینی (ره) خدام حرم گرد ایشان جمع شدند و ادای احترام داشتند و امام نیز به آن ها تفقد نمودند.

وی افزود: به محض ورود ایشان در های حرم بسته شد و ایشان به زیارت حرم های مطهر حضرت عبدالعظیم، امامزاده حمزه و امامزاده طاهر علیهم السلام پرداختند و نماز زیارت خواندند.

این خادم قدیمی حرم گفت: در این حین با توجه به اینکه مردم از حضور امام مطلع شده بودند، ازدحام زیاد مردم در حرم و خیابان های اطراف حرم ایجاد شده بود به همین دلیل امام خمینی (ره) و همراهان بدون اینکه برای استراحت و پذیرایی مختصری که تدارک دیده شده بود، در حرم توقف کنند، حرم مطهر را ترک کردند.
توضیح عکس:  امام خمینی / 19 بهمن 57  مقابل بازار حضرتی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام
منبع: فردا


تعداد کل صفحات: 3 1 2 3